การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย