การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWilasinee Inrung, "Biomass and lipid production from Ankistrodesmus sp.", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference “BIO innovation for sustainability”, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย