การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 1
2014 exJaruwan Chonsongkram, inดร.วนิดา ปานอุทัย, exAfrasiab Khan Tareen, exImrana Niaz Sultan, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Screening of high-lipid content microalgae for biodiesel production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exภาณินี จรุงกีรติวิมล, exจารุวรรณ ชลสงคราม, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตลิพิดระหว่างAnkistrodesmussp. IFRPD No. 1061 และChlorella sp. IFRPD No. 1092 ในบ่อเปิดแบบรางคู่", The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference Subject:Agro-Industry, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย