ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient Availability", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 225-234
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "Influence of micronutrients on protein synthesis in Spirulina maxima.", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013
2012 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน", Kasetsart University, 2021
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "ไอศครีมนมผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019