การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)

Publish Year International Conference 2
2013 exMolnapat Songpim, exPukpinya Singhaket , exThitima Thongseekhem , exDararat Mongkolkarn , inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimizing acceptability of ready-to-drink prebiotic-fiber garcinia herbal juice", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exDararat Mongkolkarn , inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of fructooligosaccharides using two-step fed-batch fermentation by Aspergillus niger TISTR 3570", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2004 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exทิฆัมพร ตันติวิมงคล , "การผลิตเอนไซม์อินูลิเนส เอนไซม์อินเวอร์เทส และอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์", Kasetsart University, 2004
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์อินูลิเนส อินเวอร์เทส และบีตา-ฟรุกโทฟูราโนซิเดส", Kasetsart University, 2015
2014 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเอนไซม์อินเวอร์เทสดิบจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart University, 2014