การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศธร ล้อสุวรรณ, "ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารพฤกษเคมี คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกมะม่วงสายพันธุ์มหาชนก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย