Conference

Article
ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารพฤกษเคมี คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกมะม่วงสายพันธุ์มหาชนก
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 - 15 สิงหาคม 2008
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Timfood การใช้ประโยชน์ :ทราบความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เปลือกมะม่วงซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009