Person Image

Administration

Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2536
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 0 0 0
2021 โครงการการขยายผลชุดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยปลูกและอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 18 2 1 0
2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
2019 การพัฒนาสมการคำแนะนำปุ๋ยและน้ำยาสกัดสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมตามการตอบสนองด้านผลผลิตและคุณภาพน้ำอ้อยสำหรับอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การประเมินพื้นที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือด้วยคุณสมบัติเชิงคลื่นและข้อมูลจากดาวเทียมแบบไฮเปอร์สเปคทรัล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การศึกษาการดูดซับอินทรียวัตถุที่ละลายได้บนผิวของแร่ดินเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเวลาของลักษณะทางฟิสิกส์ของดินในระดับแปลงทดลอง พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2014 โครงการการจัดชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์และศักย์ผลิตภาพของดินในบริเวณสถานีวิจัยเขาหินซ้อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาชุดตรวจสอบปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อการประเมินปริมาณอินทรย์วัตถุในดินในสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2012 ลักษณะและการแจกกระจายของชั้นดานเปราะในดินที่ลาดเชิงเขาหินทราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและการตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในบางชุดดินของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
2011 โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื 1 0 0 0
2009 ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 9 5 0 0
2019 การพัฒนาแนวทางการจัดการธาตุอาหารหลัก รอง และจุลธาตุอาหารตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาวิจัยการนำเบนทอไนต์ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยว หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
2018 Slag Utilization for Agriculture in Thailand ปี 2561 หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามสตีลมิล เซอร์วิส จำกัด 0 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 ศักยภาพการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเพื่อการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2016 Slag Utilization for Agriculture Development in Thailand ปี 2559 หัวหน้าโครงการ บริษัท Siam Steel Mill Services Limited 0 0 0 0
2016 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการธาตุอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 Slag Utilization for Agriculture Development in Thailand. หัวหน้าโครงการ Siam Steel Mill Services Limited 0 0 0 0
2015 การใช้วัสดุปรับปรุงดินผสมจาก sludge กากตะกอนส่า และขี้เถ้าผงจากโรงงานสุราบางยี่ขันเพื่อใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากเถ้าของน้ำกากส่าจากโรงงานสุรา หัวหน้าโครงการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินตามประเภทของการปลูกหญ้าแฝกในโครงการการประกวดการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาแนวทางการจัดการดินตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์และดัชนีผลิตภาพของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2015 การศึกษาการจัดการดินตามศักย์ผลิตภาพ เศษเหลือหลังการเก็บเกี่ยว และแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การศึกษาแนวทางการใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2015 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2015 การจัดการธาตูอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพดินจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีผลต่อผลิตภาพของอ้อยที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2013 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2012 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของกระท้อน ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับพริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ในแหล่งปลูกที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2011 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 11 หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต 0 0 0 0
2011 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของดินที่มีปัญหาบางชนิดสำหรับการปลูกสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต 0 0 0 0
2010 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 0 0 0 0
2007 ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
2006 ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
1999 การเปรียบเทียบสมบัติของออกซิซอลส์สีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2546) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0