โครงการการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินตามประเภทของการปลูกหญ้าแฝกในโครงการการประกวดการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ