แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและการตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในบางชุดดินของประเทศไทย