ผลของรูปแบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อการหมุนเวียน การเก็บกัก และคุณภาพของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน

Publish Year International Journal 1
2017 exนายชาญณรงค์ เขตแดน, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนูชัย กองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWattanai Onsamrarn, exProf.Dr. Sarah Garre, "Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 21-28
Publish Year National Journal 2
2019 exวรรธนัย อ้นสำราญ, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, exอรพิชา วรภักดี, "อิทธิพลของระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อดัชนีคุณภาพคาร์บอนอินทรีย์ในดินบนพื้นที่ลาดชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 445-460
2015 exชาญณรงค์ เขตแดน, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายสภาพนำน้ำของดินปนเศษหินจากอัตราแทรกซึมน้ำสะสม : กรณีศึกษา บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 57-69