Journal

Article
อิทธิพลของระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ต่อดัชนีคุณภาพคาร์บอนอินทรีย์ในดินบนพื้นที่ลาดชัน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
27
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
Page
445-460
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-