การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exKamolchanok Charoensri, exJirawat Runglerttrakoolchai, "Redox Controlled Changes in Phosphorus Solubility and Solid-phase Speciation in an Acid Sulfate Paddy Soil Amended with Oil Palm Biochar and Ash", Goldschmidt2016, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, Yokohama ญี่ปุ่น