การประเมินความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเวลาของลักษณะทางฟิสิกส์ของดินในระดับแปลงทดลอง พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย