โครงการการจัดชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์และศักย์ผลิตภาพของดินในบริเวณสถานีวิจัยเขาหินซ้อน