การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exน.ส. พิชชากร สุทธานุกูล, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on the Quantity/Intensity Relationships of Potassium of Sugarcane Growing Soils, Eastern Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis , ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 153-163
Publish Year National Journal 2
2018 inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธมลวรรณ คงไชย , inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อการแจกกระจายและความเสถียรของเม็ดดินในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 44-51
2018 inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฉวีวรรณ เจริญผ่อง , inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, "ลักษณะการดูดซับโพแทสเซียมของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว", วารสารแก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 277-288