การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของดินที่มีปัญหาบางชนิดสำหรับการปลูกสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ