Person Image

  Education

  • Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2022 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษา ชาวนาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด้านความโปร่งใส: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยสาขาพัฒนาสังคม 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพและบทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองทิศทางและความต้องการกำลังคนสำหรับการพัฒนาสังคม หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 76 Project 7 8 0 0
  2021 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2564 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2562 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2561 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2018 โครงการการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2561-2562 หัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า 0 0 0 0
  2017 โครงการการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560 หัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2017 โครงการ "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐" หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 3 ข้อมูลทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเทพราช หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2017 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน และแผนที่แม่บท หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2016 "โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ องค์บริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 หัวหน้าโครงการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน (GIS-Base Map) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ของเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลท่าจีน 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2557 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 2 0 0
  2014 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 หัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือประกอบการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบงานจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่ แปลงที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 4 0 0
  2013 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 หัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 2 0 0
  2012 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 0 0 0 0
  2012 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 0 0 0 0
  2011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๕๔ หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 3 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ของเทศบาลตำบลคลองโยง หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย หัวหน้าโครงการ อบต. บึงคำพร้อย 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว หัวหน้าโครงการ อบต. ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2007 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้ หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลตำบลสามพราน หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลสามพราน 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ เทศบาลตำบลผักไห่ หัวหน้าโครงการ เทศบาลตำบลผักไห่ 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของ อบต.คลองอุดมชลจร หัวหน้าโครงการ อบต.คลองอุดมชลจร 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ท่าพระยา หัวหน้าโครงการ อบต.ท่าพระยา 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.บ้านเลน หัวหน้าโครงการ อบต. บ้านเลน 0 0 0 0
  2004 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ อบต.ไร่ขิง 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ อบต.ท่าข้าม 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ยายชา หัวหน้าโครงการ อบต.ยายชา 0 0 0 0
  2004 โครงการจักทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ลำพญา หัวหน้าโครงการ อบต.ลำพญา 0 0 0 0
  1992 สุสานกับตึกระฟ้า : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อทัศนะของชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างการใช้ที่ดินเชิงวัฒนธรรมกับการใช้ดินเชิงพาณิชย์กรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0