โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ ๑