โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๕๔

Publish Year National Journal 3
2013 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 56-70
2013 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, exกมลวรรณ เอกโชติ, exทัดชาวดี สิทธิสาร, "ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-34
2012 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 8-19