โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือประกอบการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง