สุสานกับตึกระฟ้า : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อทัศนะของชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างการใช้ที่ดินเชิงวัฒนธรรมกับการใช้ดินเชิงพาณิชย์กรรม