การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2557

Publish Year National Conference 2
2019 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาล 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการแจ้งย้ายที่อยู่ของเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Applied Liberal Arts : NCAA2017), 19 พฤษภาคม 2017, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย