โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน