โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา