โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบงานจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


แสดงความคิดเห็น

(0)