โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร