โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2555

Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 133-146
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” , 10 มิถุนายน 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจาปี 2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย