Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ชาติ
10 มิถุนายน 2016
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-