โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 3 ข้อมูลทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา