Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2534
  • Ph.D.Equine Surgery, Universiteit Utrecht, Netherlands, 2544

  แนวโน้มผลงานของวรกิจ

  Journal

  บทความของวรกิจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  บทความแต่ละ Quartile ของวรกิจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  บทความแต่ละ TCI Group ของวรกิจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Journal 8
  2023 inนางสาวธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarocha Limratchapong, exJutamas Leklub, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrapment of a jejunocecostomy anastomosis in the epiploic foramen in a horse", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 71-79
  2021 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatskit Sukhong, exKanchanog Sae-oueng, exNithisphat Supanwinijkul, exKittanai Wiangnak, exJirayut Srimuang, exTawanhathai Apichaimongkonkun, exSarocha Limratchapong, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Effects of xylazine and adrenaline combinations: Preliminary clinical application for non-surgical protocols of nephrosplenic entrapment in horses", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 3188-3193
  2020 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanoklada Koomgun, exSuchanan Singtoniwet, exNapattra Wongsutthawart, exNapass Nontakanun, exWipasitnee Wanmad, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Assessment of cardiac variables using a new electrocardiography lead system in horses", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1229-1233
  2016 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ, exศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, "ผลของรูปแบบการฝึกการออกกำลังกายต่อคุณสมบัติกล้ามเนื้อลายในม้ากีฬาโปโลเพศเมีย", BMC Veterinary research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 245-245
  2012 exน.ส.สุพรรณิกา พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, "Comparison of the Anesthetic Effects of TiletamineHCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazinein Older Foals under Field Conditions", Kasetsart Journal; Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 190-199
  2009 exvan Schie, H.T.M., exBakker, E.M., inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJonker, A.M., exvan de Lest, C.H.A., exvan Weeren, P.R., "Monitoring of the repair process of surgically created lesions in equine superficial digital flexor tendons by use of computerized ultrasonography", American Journal of Veterinary Research, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 37-48
  2009 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขจร กอบสันเทียะ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "หุ่นจำลอง carpal joint ของม้าสำหรับศึกษากายวิภาคศาสตร์และฝึกเจาะน้ำไขข้อ", The Japanese Society of Veterinary Science , เมษายน 2009, หน้า 211-211
  2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of the Polyvinylchloride Pipe as a Splint for Comminuted Fracture of the Proximal Phalanx (P1) in a Pony", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 106-110
  Publish Year National Journal 5
  2020 exนาย อิสรภาพ มณีเล็ก, exนายปรีดา เลิศวัชระสารกุล, exนางสิริลักษณ์ จาละ, exอารีย์ ไหลกุล, exวีรวัฒน์ ปัญคิวจณาณ์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับความชุกทางซีรัมของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของสัตว์ตระกูลม้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกาญจนบุรี", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 57-68
  2016 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารีย์ ไหลกุล, exขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, exพัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์, exณัฐพล ภาณุเสวีกุล, exวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, "การตรวจหาความเร็วสูงสุดในการวิ่งเรียบ ที่ร่างกายสามารถรักษาระดับแลคเตท ในกระแสเลือดให้คงที่ ในม้าลูกผสมพื้นเมืองของไทย", Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-12
  2014 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การบ่งชี้ความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจจากความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และระดับที่เพิ่มขึ้นของโทรโปนิน ที ในพลาสมาในม้ากีฬา", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 83-93
  2010 inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exเทพยุดา ศรีตระกูล, exนิรัชดา ลิ้มสุวรรณ, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับค่าขนาดร่างกายและการประมาณน้ำหนักตัวในม้าพันธุ์ผสมพื้นเมืองของไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 111-118
  1993 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "การศึกษาของผลการใช้ยาร่วมกันของ ไทลีตามีน-โซลาซีแพม-เก็ตตามีน-ไซลาซีน ในการวางยาสลบและลดความรู้สึกเจ็บปวดในสุกร", วารสารโรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 1993, หน้า 147-153

  Conference

  การนำเสนอบทความของวรกิจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Conference 3
  2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exXuenan Xuan, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The seroprevalence and risk factor associated with Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 16 - 20 สิงหาคม 2015, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2012 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. DESQUESNES, exS.Yangtara, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Clinical observations and efficacy of diminazene diaceturate and melarsamine hydrochloride for the treatment of surra in horses in Thailand", The First Regional STVM 2012 Conference; Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine " A Change in Global Environment, Biodiversity, Diseases, and Health", 18 - 21 มิถุนายน 2012, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
  2009 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขจร กอบสันเทียะ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "หุ่นจำลอง carpal joint ของม้าสำหรับศึกษากายวิภาคศาสตร์และฝึกเจาะน้ำไขข้อ", Meeting of 147th The Japanese Society of Veterinary Science , 2 - 4 เมษายน 2009, Usunomiya
  Publish Year National Conference 9
  2012 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Cardiac markers in equine cardiovascular emergencies", International conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept 2011, 9 - 10 มิถุนายน 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2010 exสุพรรณิกา พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารีย์ ไหลกุล, exขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, exเมธา จันดา, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, "การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง tiletamine HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and ketamine-diazepam-xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exน.ส. สุขุมาล พฤกษ์อุดม, exอ. ขนิษฐา เพรชอุดมสินสุข, exผศ. อารีย์ ไหลกุล, exอ. สุพรรณิการ์ พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, exรศ. ธีระพล ศิรินฤมิตร, "การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสโลหิตจางติดเชื้อของม้า ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 3, 28 - 29 กรกฎาคม 2009, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองสัตวแพทย์ มก. ของข้อต่อ Carpal ในม้าสำหรับการศึกษาทางกายวิภาคและฝึกปฏิบัติทางคลินิก", The 31st Annual Conference of the Anatomy Asociation (Thailand) , 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะน้ำใสปนเลือดร่วมกับการพบติ่งเนื้อเมือกในจมูกม้าพันธุ์ผสม", VPAT Regional Veterinary Congress 2008 (ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14), 27 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ เป็นอุปกรณ์ดามขาม้าที่มีการหักเป็นชิ้นย่อยของกระดูกนิ้วเท้าที่ I", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2004 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ความยาวรอบอก และ ความยาวหัวไหล่ถึงก้น เพื่อประมาณน้ำหนักตัว ม้าพันธุ์เธอโรเบรดเพศเมีย", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่30 ประจำปี 2547, 10 - 12 พฤศจิกายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  1995 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "การศึกษาของผลการใช้ยาร่วมกันของ ไทลีตามีน-โซลาซีแพม-เก็ตตามีน-ไซลาซีน ในการวางยาสลบและลดความรู้สึกเจ็บปวดในสุกร", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=380021]