Conference

Article
การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง tiletamine HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and ketamine-diazepam-xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262338)
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-