Journal

การศึกษาระดับความชุกทางซีรัมของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของสัตว์ตระกูลม้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกาญจนบุรี
สัตวแพทย์มหานครสาร (ISSN: 19057571)
15
1
57-68
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-