Journal

Article
การศึกษาระดับความชุกทางซีรัมของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของสัตว์ตระกูลม้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกาญจนบุรี
Journal
สัตวแพทย์มหานครสาร (ISSN: 19057571)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
57-68
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-