ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 14
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "จงยง หนึ่งในสี่จตุรปกรณ์ของสำนักขงจื่อ: คัมภีร์ว่าด้วยความถูกต้องเที่ยงแท้ที่ยั่งยืนแน่นอน", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 94-109
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน: บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในพงศาวดารหมาน พงศาวดารราชวงศ์หยวน พงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับใหม่และเจาปู๋จ่งลู่", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 157-227
2020 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาตำราเรียนภาษาเกาหลีในส่วนคคำศัพท์ กรณีศิึกษาผู้ศิึกษาวิชุาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 125-159
2020 inนางวราลี จันทโร, อาจารย์, inดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน:กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 65-82
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน:บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-112
2020 exจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช, inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย", วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 100-133
2020 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิสิฐ อำนวยเงินตรา, อาจารย์, inลลิดา วิษณุวงศ์, อาจารย์, "ขงจื๊อนิยมและอิทธิพลต่อสตรีในเกาหลีและเวียดนาม", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 397-420
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย", วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 89-105
2020 exนางสาวภัทรา ทองปัน, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "นักฆ่าหรือเหยื่อ ? เมื่ออาชญากรเกิดจากอาชญากรรม: กรณีศึกษาตัวละครนักฆ่าในไลท์โนเวลชุด ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 24-40
2020 inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "การศึกษางานแปลปรัชญานิพนธ์จีน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ :กรณีศึกษาการแปลสุภาษิตขงจู๊ โดยพระอมรโมลี (จี่)", วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 313-333
2020 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, "ลักษณะเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่องคิมจียอง เกิดปี 1982", วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 63-97
2020 inดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์, อาจารย์, "การศึกษาแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแบบเรียนรายวิชาภาษาจีน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทางทักษะภาษาแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 487-508
2020 inดร.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส, อาจารย์, "วิกฤตความเป็นชายในนวนิยายเรื่อง อกโตสะโพกใหญ", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 82-107
2020 inดร.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส, อาจารย์, "การศึกษาปัญหาเสรีภาพในช่วงการระบาดของโควิด-19 ใน ไดอารี่ล็อกดาวน์อู่ฮั่น", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 174-206

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 7
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "เปิดม่านแดนมังกร บทเรียนจากความล้มเหลว", สยามอินเตอร์บุ๊คส์, สนพ., 2020
2020 exชาญ ธนประกอบ, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "้เกร็ดชีวประวัติ ดร.ซุนยัตเซ็น (งานแปล)", สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย, 2020
2020 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โจโฉ วีรบุรุษแห่งสามก๊ก", บริษัท สยามพรินซ์ จำกัด, 2020
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์, อาจารย์, exPan Lei, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)", ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส, อาจารย์, inดร.วริษา อัศวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2020]