ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการจดบันทึกในงานล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 52-64

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, "การศึกษาแบบเรียนภาษาเกาหลีระดับต้นสำหรับผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษาแบบเรียนภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เล่ม 1A", การประชุมวิชาการนานาชาติ เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 4
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต", ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสนาไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี, 2021
2021 inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ไภษัยชคุรุประภาสยปูรวปณิธานสูตร", ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสนาไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี, 2021
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "เรื่องเล่า "อี้" (ครรลองธรรม)", สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ, 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2021]