ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Online Test System for Japanese Particles", การประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 14 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย", มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม, 18 สิงหาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้การออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5, 20 ตุลาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2011 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "คุณปู่แว่นตาโต", สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2011
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2011]