Journal

Article
การศึกษาแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแบบเรียนรายวิชาภาษาจีน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทางทักษะภาษาแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารจีนศึกษา (ISSN: 19051972)
Volume
13
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
487-508
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-