ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 4
2015 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งต่อการเรียนรู้เสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2015
2015 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "ปัญหาของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นในการสื่อสารกับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย---การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016, หน้า 137-148
2015 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of the phonetic interference error tendency between /b/ and /d/ sounds commonly found in native Korean learners of Thai", Center for Southeast Asian Studies, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กันยายน 2015, หน้า 143-162
2015 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A research on the effects of English learningexperience as L2 on Koreanaudio-morphological awareness as L3", AIKLE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 26, พฤษภาคม 2015, หน้า 239-258

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2015 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "มูลเหตุสามก๊ก (สามก๊กอิ๋น)", กนกพร นุ่มทอง , 2015
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2015]