ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2018

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "สภาพการณ์และประเด็นปัญหาของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในมหาวิทยาลัยไทย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", JOURNAL OF TECHNICAL JAPANESE EDUCATION, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 3-8
Publish Year National Journal 3
2018 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 37-58
2018 inดร.บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 77-94
2018 exกุลสิริ อังสนันท์สุข, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "1 ทศวรรษนวนิยายจีนแนวพาฝัน: กรณีศึกษานวนิยายมากกว่ารักที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551-2560 ของสำนักพิมพ์แจ่มใสกับสังคมไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 125-142

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางที่เชื่อมโยงกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และการส่งเสริมการทำงานของบัณฑิต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 2018 Annual Conference of the Society of Technical Japanese Education, 2 มีนาคม 2018, นาโกยา ญี่ปุ่น
2018 exMs. Rika INAGAKI, inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exMr. Noriaki Matsuo, "Effects of a two-week study-in-Japan program on Japanese-language learning: Focusing on learning motivations, learning strategies, and learning resources", Venezia ICJLE 2018, 5 สิงหาคม 2018, Venice สาธารณรัฐอิตาลี
2018 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“นางผู้ถูกจองจำ” ในนิทานพื้นบ้าน ไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น", 60 Years of Friendship – A New Horizon of Academic Cooperation for Mutual Prosperity, 5 - 6 ตุลาคม 2018, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 3
2018 exMs. Inagaki Rika, inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exMr. Matsuo Noriaki, "สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์:ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย 4 คน", การสัมมนาประจำปีของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 30, 17 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exMs. Kumiko Mishima , inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางชาวไทยในระดับอุดมศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความสามารถทางคันจิสูงและต่่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, ชุมพร ประเทศไทย
2018 exนายไดซากุ นาคายะ, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "ลักษณ์เด่นจำแนกของคำและวลีในเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางชาวไทย:จากมุมมองของความเป็นหัวเรื่อง", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 "ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์", 8 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 5
2018 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วริษา อัศวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTan Tianyan, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018
2018 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPan Lei, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018
2018 inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิคคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก (ผลงานแปลเป็นภาษาจีน)", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018
2018 inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "การเผยแพร่ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย", นางสาวศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, 2018
2018 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2018]