ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 8
2019 exนายฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค, inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้เชิงอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 90-104
2019 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 25-48
2019 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 79-97
2019 exนันทิกานต์ เหมือนจันทร์, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบละครโทรทัศน์ “รักใสใสหัวใจสี่ดวง” เวอร์ชั่น ไต้หวัน ค.ศ. 2001 เวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่ ค.ศ. 2009 และ 2018", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 50-77
2019 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "หลักและข้อควรระวังในการแปลจีน-ไทย ไทย-จีน", วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal), ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 105-151
2019 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exMs. Rika INAGAKI, "ความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ครูภาษาญี่ปุ่น และบทบาทของผู้สอน", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-25
2019 exรวิสรา ศรีโพธิ์ชัย , inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, "การใช้แหล่งข้อมูลเพื่อเดาความหมายคำศัพท์ในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชั้นกลางตอนปลายชาวไทย", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 100-117
2019 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, "การศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนภาษาเกาหลี: กรณีศึกษาศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน", วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 115-138

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 7
2019 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "เตรียมสอบวัดระดับ N 2 คำศัพท์", สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่นน), 2019
2019 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exจุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์, exนพวรรณ บุญสม, exประภา แสงทองสุข, exวันชัย สีลพัทธ์กุล, exวิภา งามฉันทกร, "พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย", สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2019
2019 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ไช่ จื่อ จง เขียน กนกพร นุ่มทอง แปล.2562."จงยง ชีวิตที่บรรสานกลมกลืน" ใน ตูน'ปรัชญาขงจื่อ.กรุงเทพ:พิมพ์ดี.", บริษัทพิมพ์ดี จำกัด, 2019
2019 exผศ.ถาวร สิกขโกศล, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ถาวร สิกขโกศล และ กนกพร นุ่มทอง แปล.2562.คัมภีร์ต้าเสวีย (มหาศึกษา) และ จงยง (ความเหมาะสมที่แน่นอน) สองคัมภีร์แก่นคำสอนของลัทธิขงจื๊อ.กรุงเทพ:สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจีนเกาะ.", สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจีนเกาะ, 2019
2019 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วริษา อัศวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTan Tianyan, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2019
2019 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์, อาจารย์, inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2019
2019 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, inนายจิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์, อาจารย์, inนายนภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์, inลลิดา วิษณุวงศ์, อาจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4", สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2019]