ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2014

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2014 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น", SYDNEY-ICJLE 2014 International Conference on Japanese Language Education, 10 - 12 กรกฎาคม 2014, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "Present Situation and Prospect of Chinese Studies in Thailand", การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “International China Studies in Retrospect and Prospect: My Journey of China Studies” ซึ่งจัดโดย The International Acadamy for China Studies (IACS), Peking University ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 , 2 - 4 กันยายน 2014, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย", The International Symposium on Japanese Studies in Thailand 2014 (JST 2014) , 26 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.กิตติธน ยงประพัฒน์, อาจารย์, "The Acquisition of Chinese Complex Attributives by L2 Learners of Thai: An Investigation into the Universality of UG", The International Society for Chinese Language Teaching The 9th Executive Council of ISCLT Conference and International Conference on “Culture-the Sustainable Development of Chinese Language Teaching , 17 - 19 กรกฎาคม 2014, สาธารณรัฐประชาชนจีน

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 3
2014 inนายสุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์, อาจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1", บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั้น จำกัด, 2014
2014 inนายสุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์, อาจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2", บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2014
2014 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ ธีรพจนีย์, inดร.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส, อาจารย์, exยุวดี ถิรธราดล, exสุนทร ศรีวันทนียกุล, exสุพิชญา ชัยโชติรานันท์, exอรณิศา วิริยธนานนท์, "เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท", ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถานบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2014]