ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2013

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2013 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:แรงจูงใจต่างกันอย่างไร", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 27-40
2013 inดร.กิตติธน ยงประพัฒน์, อาจารย์, "บทบาทของภาษาแม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, เมษายน 2013, หน้า 240-258
2013 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on the syllabus of Korean Language for Thai Flight Attendant with focus on Grammar", Studies in Korean Language and Culture, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน 2013, หน้า 57-80

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน", International Seminar on “Student Centred Learning (SCL) on Japanese Language Education and Roles of the Teachers” การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอินโดนีเซียโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน, 1 - 2 ตุลาคม 2013, Universitas Padjadjaran, Kampus Unpad Jatinangor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2013 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เรื่องเล่าจากทำเนียบร้อยแซ่", สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อและสำนักงานฮั่นปั้น, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2013]