ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์, อาจารย์, "การฟื้นฟูท้องถิ่นของญี่ปุ่น", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2008, หน้า 95-118

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบต่างการชมในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น-การชมความสามารถของผ้ที่อาวุโสกว่า-", The Prospect of Japanese Language Education in Southeast Asia (JES 2008), 17 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "Creating a CD-ROM for Self Study Japanese Vocabulary and Expression Learning in Japanese for Business", The Third CLS International Conference CLaSIC 2008: Media in Foreign Language Teaching and Learning, 6 ธันวาคม 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 , 8 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ ปิ่นทอง, exศจี สุวรรณศรี, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Using information technology to develop Thai silk known in worldwide", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exนางสาวนพวรรณ บุญสม, inนางสาวสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูงสำหรับนักศึกษาชาวไทย", งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ ทิศทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 16 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2008]