ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2010

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 4
2010 inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเลือกคำศัพท์ของตำราภาษาจีนเบื้องต้นที่ผลิตขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไทย", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า 21-70
2010 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะความหมายและไวยากรณ์คำว่า suo", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, เมษายน - ธันวาคม 2010, หน้า 102-126
2010 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ซ้องกั๋ง กบฎที่ยอมจำนน", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2010, หน้า 158-168
2010 inดร.กิตติธน ยงประพัฒน์, อาจารย์, exPeng Ranling, exZhou Peng, "การศึกษาการเรียนรู้หน่วยขยายซับซ้อนในภาษาจีนกลางของนักเรียนไทย", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, เมษายน 2010, หน้า 1-20

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "นิยายกับธุรกิจการพิมพ์ในสมัยราชวงศ์หมิง", เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง, 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "ระบบทดสอบคำช่วยออนไลน์", การประชุมสัมมนาทางวิชาการของ JTAT, 12 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2010]