แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรองลาภ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรองลาภ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 78
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,9 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,5 ธ.ค. 2012 - 5 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาชนิดสัตว์ป่า,13 ม.ค. 2012 - 13 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,28 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,2 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,10 ก.ย. 2012 - 17 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสร้างนิสิตผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2,14 ม.ค. 2012 - 15 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,23 ม.ค. 2013 - 23 ม.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,15 ธ.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,22 ธ.ค. 2011 - 22 ธ.ค. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,14 ส.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,7 ส.ค. 2014 - 18 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34,19 ธ.ค. 2013 - 20 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2014
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,4 ก.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของหมาในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งทุน :Earth watch organization,1 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2019
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 มิ.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายอนุรักษฺ์ช้าง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,11 ก.ค. 2007 - 11 ก.ค. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,16 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษานิเวศวิทยาและประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มี.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 ก.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของเนื้อทรายที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แหล่งทุน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ,1 ต.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวนจิตรลดา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถวายรายงานสัตว์ที่อาศัยอยู่ในวังสระปทุม,26 ก.ค. 2010 - 26 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ป่าในป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศ แหล่งทุน :สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,3 ม.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า แหล่งทุน :สถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,23 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :EU-Asia Link Project Symposium “Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia,8 ต.ค. 2007 - 10 ต.ค. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มี.ค. 2009 - 14 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,16 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 25,22 ธ.ค. 2004 - 22 ธ.ค. 2004
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 ก.ค. 2009 - 8 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Non invasive investigation of wildlife biodiversity,19 ส.ค. 2010 - 19 ก.ย. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,19 ก.พ. 2013 - 19 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,13 ก.พ. 2012 - 20 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,10 ม.ค. 2012 - 10 ม.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,8 ม.ค. 2013 - 8 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำแผนการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย,10 มิ.ย. 2013 - 21 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษานิเวสวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,2 ม.ค. 2013 - 2 ม.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,18 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,18 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสร้างนิสิตผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2,13 ม.ค. 2012 - 15 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามหลังการปล่อยละมั่ง เนื้อทราย และกวางป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,9 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,2 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ วนศาสตร์เพื่อสังคม,27 มี.ค. 2013 - 27 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามหลังการปล่อยละมั่ง เนื้อทราย และกวางป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,9 ม.ค. 2013 - 9 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจบุ แหล่งทุน :สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,6 ก.พ. 2013 - 6 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :ส่วนตัว,20 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,24 ม.ค. 2013 - 24 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,12 พ.ย. 2013 - 12 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชนิดเหยื่อของหมาใน ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 พ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,6 พ.ย. 2013 - 6 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ วนศาสตร์เพื่อสังคม,26 มี.ค. 2013 - 26 มี.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,4 ก.ย. 2014 - 18 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การฟื้นฟูละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2014
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,6 พ.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ แหล่งทุน :กรมทางหลวง,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,3 มิ.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกภาคสนาม ของนิสิตและเจ้าหน้าที่ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,12 มิ.ย. 2019 - 10 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสามารถในการรองรับสัตว์ป่าในพื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งทุน :UNDP,1 ต.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2020
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study and Management Techniques,1 ก.พ. 2021 - 24 มี.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิเวศวิทยาของหมาใน,6 เม.ย. 2020 - 8 เม.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งทุน :หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ,1 เม.ย. 2020 - 30 เม.ย. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study and Management Techniques,2 พ.ย. 2020 - 1 มี.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :50 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่,5 เม.ย. 2021 - 6 เม.ย. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของรองลาภ 5 ปีล่าสุด

Year Policy 20
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ การใช้ประโยชน์ :การแลกเปลี่ยน ทางวิชาการในการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่ 3 เพื่อใช้ความรู้ทางนิเวศ ในการจัดการสัตว์ป่าในที่เลี้ยงขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :เป็นแบบอย่างสำหรับ การปรับปรุงพื้นที่ เพื่อการปล่อยละมั่ง และเนื้อทราย การ ติด ตาม และการดำเนินงานต่างๆ,2 เม.ย. 2012 - 2 พ.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงพื้นที่ การติดตามกวางป่า เนื้อทราย และละมั่งที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าสลักพระ,30 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์,1 ธ.ค. 2013 - 30 พ.ย. 2014
2017 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :มีการบรรยายให้ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าทราบความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงประชากร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันประชากร รักษาถิ่นอาศัย,14 พ.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การปรับเปลี่ยน วิธีการปล่อยละมั่งคืนสู่ธรรมชาติใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จาก hard release เป็น soft release,1 ธ.ค. 2008 - 8 ธ.ค. 2009
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า บริเวณสองเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ที่แต่เดิมใช้คนตัด แต่จากผลการศึกษาพบว่าบริเวณที่ใช้คนตัด สัตว์ป่ามีการใช้ประโยชน์น้อยกว่า,1 ม.ค. 2010 - 1 ม.ค. 2010
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การ เลือก จับคู่ ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ที่ศึกษา พันธุกรรม ให้ คงความหลากหลายทางพันธุกรรม,3 เม.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2012
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการพิจารณาจัดทำแผนการอนุรักษ์ช้างป่า ของประเทศ โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง,17 มิ.ย. 2013 - 21 มิ.ย. 2013
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์สุนัขป่าที่เหลืออยู่ต้อไป,3 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การจัดการเลี้ยงของไก่ฟ้าในสภาพกรงเลี้ยง มีการแยกแยะตามลักษณะทางพันธุกรรม,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :การจัดการพื้นที่ การปล่อยสัตว์ในพื้นที่,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงพื้นที่ก่อนการปล่อย การติดตาม การจัดการประชากร การขนย้าย,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การจัดทำแผนการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย,1 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงแหล่งที่อาศัย การติดตามสัตว์ป่าหลังการปล่อย,1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการติดตามประชากรสัตว์ป่าของพื้นที่ โดยเปรียบเทียบกับแปลงตัวอย่างถาวร,1 ม.ค. 2018 - 30 พ.ย. 2018
2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การจัดการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณพื้นที่กันชน,31 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
2021 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การจัดการทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อ การใช้ประโยชน์ :การเผาทุ่งหญ้า,1 ม.ค. 2021 - 1 เม.ย. 2021
2021 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวง การใช้ประโยชน์ :การกำหนดความเร็ว การใช้เสียง การสร้างแนวเชื่อมต่อ,5 เม.ย. 2021 - 30 เม.ย. 2021

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของรองลาภ 5 ปีล่าสุด

Year Public 11
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถมภ์ การใช้ประโยชน์ :การเสนอความคิดผ่านการสัมมนาทางวิชาการ บนเวที ,1 ก.ย. 2010 - 1 ก.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการจัดสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย,16 ธ.ค. 2010 - 16 ธ.ค. 2010
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์ ผ่านนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ,29 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอภาคบรรยายในการประชุมนานาชาติ EU-Asia Link Project Symposium “Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia” 8-10 October 2007,8 ต.ค. 2007 - 10 ธ.ค. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29 การใช้ประโยชน์ :นำขึ้นเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29 ภาคบรรยาย,18 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับไฟป่า ว่ามีทั้งข้อดี แต่ข้อเสีย ในส่วนข้อดี คือ สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า หากมีการควบคุม เป็นอย่างดี ในพื้นที่ เหมาะสม เฉพาะ ที่แต่เดิม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถีงประชาชนบางส่วนต่อต้านการใช้ไฟในป่า จนถิ่นที่อาศัยเปลี่ยนแปลง รกทึบขึ้น ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอแผนการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย ,30 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2021 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ :การปรับกรงเลี้ยงไก่ฟ้าตามพันธุกรรม,2 เม.ย. 2021 - 30 เม.ย. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 เรื่องการติดตามละมั่งและเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.05 – 13.30 น. ,15 ธ.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผ่านรายการข่าวสามมิติ เทือ่วันที่ 30 สิงหาคม 2556,30 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หมู่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า ,31 พ.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2021