Journal

ผลของไฟจากการเผาตามกำหนดต่อการใช้ถิ่นที่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
16
1
-
ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า แหล่งทุน :สถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับไฟป่า ว่ามีทั้งข้อดี แต่ข้อเสีย ในส่วนข้อดี คือ สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า หากมีการควบคุม เป็นอย่างดี ในพื้นที่ เหมาะสม เฉพาะ ที่แต่เดิม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถีงประชาชนบางส่วนต่อต้านการใช้ไฟในป่า จนถิ่นที่อาศัยเปลี่ยนแปลง รกทึบขึ้น ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า บริเวณสองเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ที่แต่เดิมใช้คนตัด แต่จากผลการศึกษาพบว่าบริเวณที่ใช้คนตัด สัตว์ป่ามีการใช้ประโยชน์น้อยกว่า,1 ม.ค. 2010 - 1 ม.ค. 2010