Journal

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าในสภาพกรงเลี้ยง
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
18
1
56-71
ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,13 ก.พ. 2012 - 20 ก.พ. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การ เลือก จับคู่ ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ที่ศึกษา พันธุกรรม ให้ คงความหลากหลายทางพันธุกรรม,3 เม.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2012