Journal

Article
นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
Journal
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
Volume
19
Issue
1
Year
ธันวาคม 2012
Page
13-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,9 ม.ค. 2013 - 9 ม.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจบุ แหล่งทุน :สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การจัดทำแผนการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย,1 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผ่านรายการข่าวสามมิติ เทือ่วันที่ 30 สิงหาคม 2556,30 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013