Conference

Article
ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร
Conference
การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
30 - 31 กรกฎาคม 2009
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ การใช้ประโยชน์ :การแลกเปลี่ยน ทางวิชาการในการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่ 3 เพื่อใช้ความรู้ทางนิเวศ ในการจัดการสัตว์ป่าในที่เลี้ยงขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงสภาพกรงเลี้ยงสัตว์ให้ สอดคล้องกับลักษณะทางนิเวศธรรมชาติของสัตว์ป่า,1 มี.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถมภ์ การใช้ประโยชน์ :การเสนอความคิดผ่านการสัมมนาทางวิชาการ บนเวที ,1 ก.ย. 2010 - 1 ก.ย. 2010