Journal

Mammalia (ISSN: 00251461)
76
2
175-184
พฤษภาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,18 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์สุนัขป่าที่เหลืออยู่ต้อไป,3 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012